Erfgoedthesaurus RCE

Het Referentienetwerk Erfgoed bevat de gestructureerde verzamelingen van begrippen van het Cultureel Erfgoed in Nederland. Elk begrip is onderdeel van een hiërarchie. Van ieder begrip wordt een korte beschrijving, in veel gevallen voorzien van een illustratie, opgenomen. Daarnaast worden synoniemen en gerelateerde termen getoond. Het doel is om samen met partners het referentienetwerk verder te vullen zodat het erfgoedveld kan beschikken over dezelfde basisinformatie. Het referentienetwerk wordt in eerste instantie gevuld met begrippen voor de archeologie, het gebouwd erfgoed en het cultuurlandschap. Later worden ook termen voor het roerend en immaterieel erfgoed toegevoegd.

De basis voor het archeologisch deel van het Referentienetwerk Erfgoed is het Archeologisch Basis Register (ABR) dat in zijn geheel is opgenomen. Daarnaast zijn een aantal begrippen uit de maritieme archeologie toegevoegd. Voor het gebouwd erfgoed zijn onder andere begrippen uit de Thesaurus Objecten van de voormalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de “Terminologie van verdedigingswerken” van de Stichting Menno van Coehoorn en het woordenboek van “Bouwkundige Termen” (Haslinghuis) beschikbaar. Voor het roerend erfgoed zijn onder meer de termen uit het lexicon “Religieus Erfgoed” van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland opgenomen. De begrippen voor het cultuurlandschap zijn eveneens aan het referentienetwerk toegevoegd. Suggesties voor andere begrippenlijsten zijn van harte welkom.

Voor meer informatie over de Erfgoedthesaurus, zie http://www.erfgoedthesaurus.nl/

RDF Bestanden in KB Dataspace
Dez dataset is beschikbaar in de KB Dataspace. De RDF data bestaat uit 169666 triples onderverdeeld in 2 Classes en 11 properties