Algemene voorwaarden

Bij inschrijving verzoeken we iedereen om onderstaande algemene voorwaarden te accepteren, via het aanmeldingsformulier.

De organisatie van de HackaLOD op 29 & 30 november 2019 berust bij 1) de Koninklijke Bibliotheek (hierna: KB), Prins Willem-Alexanderhof 5, 2509 LK Den Haag, 2) het Netwerk Digitaal Erfgoed (hierna: NDE), p/a Mediapark Boulevard 1, 1217 WE Hilversum, en 3) het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (hierna Stimuleringsfonds), Weena 723 Ing C, 5e etage, 3012 AM Rotterdam en 4)de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (hierna: KNAW), Het Trippenhuis Kloveniersburgwal 29 1011 JV Amsterdam.

  1. Algemeen

1. 1 In geval je je inschrijft voor deze HackaLOD word je geacht akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden voor deelname, die het NDE, de KB, de KNAW en het Stimuleringsfonds hebben opgesteld.

1.2 De KB, NDE, KNAW en Stimuleringsfonds behouden het recht om de Hack-a-LOD zonder opgave van redenen te annuleren.

  1. Deelname

2.1 Deelnemers hoeven geen inschrijfgeld te betalen.

2.2 Om deel te nemen, dienen deelnemers bij hun inschrijving de volgende informatie in te zenden:

  1. Zo volledig mogelijk uit te leggen aan wat voor concept zij willen werken.
  2. Welke data zij beogen te gebruiken.
  3. Welke technieken zij voornemens zijn toe te passen.

2.3 Deelnemers moeten zich ingeschreven hebben voor 15 november 2019.

2.4 Deelnemers gaan ermee akkoord om de resultaten van hun werkzaamheden tijdens de Hack-a-LOD te presenteren tijdens het afsluitend event op 30 november 2019.

  1. Rechten

3.1 Deelnemers aan de HackaLOD behouden te allen tijde het intellectueel eigendom op de door hen uitgewerkte concepten.

3.2 Software en tools die tijdens de HackaLOD ontwikkeld worden, worden door de deelnemers beschikbaar gesteld voor hergebruik door anderen via een open licentie, die tevens commercieel hergebruik toestaat.

3.3 Deelnemers gaan ermee akkoord dat zij tijdens de HackaLOD gefotografeerd en gefilmd worden en gaan akkoord met de (digitale) verspreiding van de resultaten hiervan.

3.4 Deelnemers gaan akkoord met de gebruiksvoorwaarden die horen bij de diverse datasets die voor de HackaLOD beschikbaar gesteld worden. Waar sprake is van restricties ten aanzien van gebruik en verspreiding van de data worden deze gerespecteerd. Zie voor gedetailleerde informatie hierover de beschrijving in de dataset.

  1. Prijs

4.1 Alle inzendingen worden beoordeeld door een vooraf door KB, Stimuleringsfonds, KNAW en het NDE  benoemde jury.

4.2 Over de winnaars kan niet worden gereclameerd.

  1. Locatie

5.1 Deelnemers verklaren verantwoord om te gaan met de locatie waar de HackaLOD wordt gehouden en met de daar aanwezige apparatuur en andere materiële zaken. Bij beschadiging worden eventuele kosten verhaald op de veroorzaker.

5.2 Deelnemers krijgen de beschikking over een veldbed om te overnachten.

5.3 Deelnemers dienen zelf noodzakelijke spullen mee te nemen om te overnachten, zoals een slaapzak en kussen.

5.4 Deelnemers beseffen dat de locatie van de HackaLOD in een stiltegebied ligt. Tussen 23.00 en 7.00 mag niemand het terrein betreden of verlaten.

Back to site top